Konkurs plastyczny „To My! ŻABNIANIE! MAŁOPOLANIE!”

Konkurs plastyczny „To My! ŻABNIANIE! MAŁOPOLANIE!”

Konkurs plastyczny z okazji XXX- lat samorządności pod hasłem „To My! ŻABNIANIE! MAŁOPOLANIE!”

 

 

 • Postanowienia ogólne:

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Gmina Żabno, Gminne Centrum Kultury i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie.
 2. Konkurs jest przeprowadzany na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Konkurs ma jeden etap gminny.

 

 • Cele konkursu:
 1. Kształtowanie wśród uczestników poczucia tożsamości regionalnej; świadomości kulturowej regionu – jego historii, tradycji i folkloru.
 2. Stworzenie możliwości wyrażenia siebie poprzez sztukę.
 3. Propagowanie idei i postaw samorządności z okazji 30 lat od wejścia w życie reformy samorządowej.
 • Uczestnictwo w Konkursie i wymogi dotyczące prac konkursowych:
 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Żabno, zwanych dalej Uczestnikami.
 2. Uczestnictwo w konkursie ma charakter indywidualny.
 3. Każdy z Uczestników może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 4. Prace konkursowe muszą być pracami wykonanymi samodzielnie, nieprzedstawianymi na innych konkursach.
 5. Prace konkursowe powinny być wykonane na sztywnym papierze (co najmniej grubości bloku technicznego).

*             FORMAT: A4 lub A3 

*             DOZWOLONE TECHNIKI: dowolna „płaska” technika plastyczna, wykorzystująca ołówki, kredki, pastele, farby, kolorowe papiery – tzw. wyklejanki, itp.

*             NIEDOZWOLONE TECHNIKI: techniki wykorzystujące materiały sypkie – nietrwałe, mogące ulec odczepieniu się od całości pracy na etapie transportu, oceny, prezentacji pokonkursowej; materiały spożywcze; prace z zastosowaniem plasteliny i innych mas plastycznych, a także zawierające wszelkie elementy przestrzenne.

 1. Każda z nadesłanych prac musi stanowić odniesienie do hasła konkursu „To My! ŻABNIANIE! MAŁOPOLANIE!”
 • Zgłoszenia i termin nadsyłania prac:
 1. Uczestnik konkursu wraz z pracą konkursową składa wypełniony Formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
 2. Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne informacje o autorze:

imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły wraz z adresem i miejscowością, telefon kontaktowy, adres e-mail, na który zostaną przekazane informacje o wynikach konkursu.

 1. Prace dostarczane mogą być indywidualnie lub zbiorowo – np. przez szkołę w imieniu jej uczniów.
 2. Uczestnicy zobowiązani są do dostarczenia pracy konkursowej:

Miejsko o Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie

 1. Jagiełły 16

33-240 Żabno

 1. Termin składania prac upływa 15 czerwca 2020 roku.

 

 • Przebieg konkursu, nagrody:
 1. Konkurs przeprowadzony zostanie w następujących kategoriach:
 2. szkoły podstawowe klasy I – III,
 3. szkoły podstawowe klasy IV – VIII,
 4. Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Organizatorów.
 5. Prace oceniane będą według następujących kryteriów:
 6. a) spełnienie kryteriów formalnych,
 7. b) zgodność pracy z tematem,
 8. c) estetyka,
 9. d) kompozycja,
 10. e) oryginalność.
 11. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 12. Lista autorów zwycięskich prac konkursowych zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.zabno.pl. Laureaci zostaną również poinformowani drogą elektroniczną na adres wskazany w Formularzu zgłoszeniowym/zamieszczonym na odwrocie pracy.
 13. Organizator nie zwraca prac zgłoszonych do konkursu. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza pracy konkursowej, jak i prawa do reprodukcji i umieszczenia na wystawie pokonkursowej.

 

 • Postanowienia końcowe:
 1. Organizator nie będzie weryfikował danych wskazanych w zgłoszeniach i nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym.
 2. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu - przesłanie wypełnionego formularza konkursowego jest jednoznaczne z pełną akceptacją regulaminu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian treści niniejszego regulaminu i aktualizacji jego brzmienia na swoich stronach internetowych.
 4. W sprawach spornych, nieuregulowanych powyższymi zapisami – rozstrzyga Komisja konkursowa.

plakat_konkurs_samorzad.jpg (2.50 MB)karta_zgloszenia_zabnianie_malopolanie_.doc (30 KB)