ORGANIZACJA WRĘCZENIA ŚWIADECTW

ORGANIZACJA WRĘCZENIA ŚWIADECTW

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE

ORGANIZACJI WRĘCZENIA ŚWIADECTW

NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

26.06.2020r.

 

W trosce o zdrowie wszystkich osób zaangażowanych w działania związane
z zakończeniem zajęć dydaktycznych i wręczeniem uczniom świadectw za rok szkolny 2019/2020
proszę Rodziców o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej procedurą
i przestrzeganie jej postanowień, w szczególności następujących zobowiązań:

 

 1. Uczeń przybywa lub jest dowieziony do szkoły punktualnie na wyznaczoną godzinę (nie wcześniej i nie później) i w taki sam sposób opuszcza teren szkoły lub jest odbierany przez rodzica (opiekuna).
 2. W przypadku, gdy odbiór świadectwa nie może nastąpić dokładnie w wyznaczonym czasie, rodzic jest zobowiązany uprzedzić o tym wychowawcę i ustalić inny termin, jednak nie późniejszy, niż do 30 czerwca 2020 r.
 3. Po odbiór świadectwa zgłaszają się wyłącznie uczniowie lub rodzice/prawni opiekunowie, ale wyłącznie w przypadku, gdy dziecko nie może odebrać świadectwa osobiście
 4. Przybywający po świadectwo uczeń oraz każda inna osoba upoważniona do odbioru świadectwa nie może wejść do szkoły, jeżeli w domu przebywa z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją
  w warunkach domowych.
 5. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 6. Wchodząc do budynku szkolnego należy zdezynfekować dłonie płynem umieszczonym przy drzwiach wejściowych.
 7. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu,

 

Procedura bezpieczeństwa organizacji odbioru świadectw w ZSPiP Ilkowice.

Informacje ogólne

 

 1. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych.

 

Sposób organizowania odbioru świadectw

 

 1. Podczas odbioru świadectwa w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • Uczniowie lub rodzice/prawni opiekunowie w wypadku gdy dziecko nie może odebrać świadectwa osobiście,
 • Nauczyciele, pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni,
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 1. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły w czasie rozdania świadectw osób innych niż wymienione w ust. 1.
 2. Uroczystość rozdania świadectw odbędzie się według harmonogramu

dobre.jpg (61 KB)

 3

Wymogi sanitarne podczas odbioru świadectw

 

 1. Czekając na wejście do szkoły na  sale gimnastyczną(wejście od placu zabaw), uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Po odbiór świadectwa może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Nauczyciel, przybywający po świadectwo uczeń oraz każda inna osoba upoważniona do odbioru świadectwa nie może wejść do szkoły, jeżeli w domu przebywa z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dziecko wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,
 6. Osoby odbierający świadectwa są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca na sali gimnastycznej. Po zajęciu miejsca w sali uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby wręczyć świadectwo,
 • opuszcza salę po rozdaniu świadectw.

 4

Zabezpieczenie sanitarne budynku

 

 1. Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60 proc.) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.
 2. Wyznaczeni pracownicy szkoły mają obowiązek egzekwowania używania płynu do dezynfekcji rąk przez wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły oraz wchodzące do sali.
 3. Drzwi do szkoły na salę gimnastyczną winny być otwarte, tak aby uczniowie oraz inne osoby nie musiały ich dotykać
 4. Sale gimnastyczną należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich kolejnej grupy uczniów oraz dezynfekować.
 5. Każdy uczeń  ma zapewnione miejsce (z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5m) tak jak na rysunku poniżej.
 6. Krzesła w sali gimnastycznej  należy dezynfekować przed i po każdej grupie uczniów.

 5

Pozostałe regulacje

 

 1. Przy wejściu do budynku szkoły wywieszona jest informacja:
 • dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,
 • zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 • zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,
 • zawierająca numery telefonów do służb medycznych,
 • zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

koniec roku.jpg (133 KB)