Szanowni Państwo

Szanowni Państwo

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej im. Bł. Karoliny w Ilkowicach

W dniu 22 kwietnia wprowadzone zostały zmiany w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 561, 651 i 701), z mocą obowiązującą od poniedziałku 26 kwietnia b.r. Organizację pracy naszej szkoły, w myśl wprowadzonych norm prawnych, ustaliliśmy w sposób opisany w uzasadnieniu MEiN do nowelizacji ww. rozporządzenia, którego odpowiedni fragment przytaczamy poniżej:

„W dniu 21 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów podjęła decyzję o przedłużeniu o tydzień tj. do dnia 2 maja 2021 r. obostrzeń związanych z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty. Wyjątek stanowią klasy I–III szkół podstawowych w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim i małopolskim, dla których przewiduje się od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 2 maja 2021 r. naukę w systemie tzw. hybrydowym. System tzw. hybrydowy polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50% uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor szkoły podstawowej ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z ww. podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia”  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-pracy-szkol-i-placowek-od-26-kwietnia-br--nauka-hybrydowa-dla-najmlodszych-uczniow-z-11-wojewodztw

Zgodnie z przyjętą przez Radę Pedagogiczną zasadą, nasze klasy I – III będą podzielone na grupy w taki sposób, by każda grupa uczestnicząca w zajęciach stacjonarnych liczyła nie więcej niż 50% ogólnej liczby uczniów danej klasy. Szczegółowy  harmonogram został Państwu przekazany przez wychowawców.