Komunikat

Komunikat

Szanowni Państwo – Rodzice uczniów klas I – III

Od dnia 25 maja dopuszczona będzie możliwość prowadzenia zajęć opiekuńczych dla dzieci klas I – III z równoczesnym prowadzeniem w ograniczonym wymiarze działań dydaktycznych w szkole oraz kontynuacji edukacji zdalnej – jak do tej pory. 

W załączeniu przesyłam dokumenty MEN, MZ i GIS dotyczące profilaktyki i wszelkich środków ostrożności związanych ze wspomnianym wyżej zniesieniem obostrzeń. Zapoznanie się z tymi wytycznymi pomoże Państwu podjąć trafną i odpowiedzialną decyzję w sprawie wyboru dalszej formy kontaktu dziecka ze szkołą: dokonania oceny faktycznej potrzeby posłania dziecka na zajęcia w szkole, oceny zagrożeń z tym związanych oraz realnej szansy wypełnienia wytycznych kierowanych do rodziców.

Z naszej strony dołożymy wszelkich starań, aby przygotować placówkę do funkcjonowania w rygorach profilaktyki i higieny, ograniczając do minimum zagrożenia epidemiczne. Ze względu na trudne warunki lokalowe nie pozwalające sprostać niektórym wymogom w sferze żywienia zbiorowego w czasie epidemii - nie możemy podjąć ryzyka zapewnienia uczniom obiadów.

Proszę zatem o przesłanie informacji zwrotnej o potrzebie posłania dziecka do szkoły od 25 maja* . Brak jakiejkolwiek informacji będzie równoznaczny z rezygnacją z uczestnictwa dziecka w zajęciach szkolnych w tradycyjnej formie z oczywistymi ograniczeniami.

 

procedury-procesy-w-firmie2.jpg (30 KB)Wytyczne_GIS,_MZ_i_MEN_dla_szkół_podstawowych_–_edukacja_wczesnoszkolna.pdf (153 KB)

Ankiety_onboarding.png (69 KB)Deklaracja zapisu dziecka do szkoły COVID19.pdf (181 KB)

procedury-procesy-w-firmie2.jpg (30 KB)Procedury bezpieczeństwa_SZKOŁA I PLACÓWKA dla Rodziców.pdf (544 KB)

Wytyczone według wytycznych strefy dystansu dla dzieci.

IMG_20200519_103914.jpg (2.66 MB)

IMG_20200519_115145.jpg (3.09 MB)