Zarządzenie nr 3

Zarządzenie nr 3

Zarządzenie nr 3/10/2020

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ilkowicach

z dnia 15 października 2020r.

 

w sprawie organizacji pracy szkoły w związku ze stanem epidemicznym

Podstawa prawna:

  • Ustawy z 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2019r poz.1239 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. Z 2019r. poz. 59 ze zm.),
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz.U. z 2020 r. poz.493),
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( U. 2020 poz. 781), wytycznych dla szkół wskazane przez GIS, MZ, MEN z dnia 15 maja 2020r. w związku  z organizowaniem i przeprowadzaniem w 2020 r. egzaminów, zarządzam, co następuje:

 

 

  • 1.

 

Wprowadzam nakaz noszenia maseczek przez wszystkich uczniów szkoły w budynku szkolnym.

 

  • 2.

 

Noszenie maseczek nie obowiązuje w sali lekcyjnej po zajęciu miejsca przez ucznia oraz w sali gimnastycznej

  • 3.

Zawieszam do odwołania zajęcia na basenie w Dąbrowie Tarnowskiej oraz w hali sportowej w Łęgu Tarnowskim

 

  • 4.

 

Zobowiązuję wszystkich wychowawców do zapoznania uczniów i rodziców  z treścią zarządzenia oraz  jego przestrzegania i stosowania.

 

  • 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16.10.2020r.