Rada Rodziców

Rada Rodziców

Rada Rodziców rok szkolny 2018/2019
Przewodnicząca: Katarzyna Kieć
Z-ca: Piotr Mitera
Skarbnik: Anna Englart