Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2022. Dostosowania.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin główny

  1. język polski –24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00; czas pracy 120minut (dostosowania do 180minut)

2.matematyka –25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00; czas pracy 100 minut (dostosowania do 150 minut)

  1. język angielski – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz.9:00, czas pracy 90 minut (dostosowania do 135 minut)

Termin dodatkowy
1. język polski –13 czerwca 2022 r. (poniedziałek)–godz. 9:00 2. matematyka –14 czerwca 2022 r.(wtorek)–godz. 9:00 3. język obcy nowożytny –15 czerwca 2022 r.(środa)–godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 1 lipca 2022 r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji do 7 lipca 2022 r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń oraz informacji 8 lipca 2022 r.

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

język polski - arkusz standardowy O100 - 120 minut, przedłużenie czasu do 180 minut

matematyka - arkusz standardowy O100 -100 minut, przedłużenie czasu do 150 minut

język obcy nowożytny - arkusz standardowy O100 - 90 minut, przedłużenie czasu do 135 minut

WAŻNE DATY
do 30 września 2021 r., Rodzice ucznia składają pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

do 26 listopada 2021 r. Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania

do 24 lutego 2022 r., Rodzice ucznia składają pisemną informację o ewentualnej zmianie języka obcego nowożytnego.

**do 10 maja 2022 r. **– przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/finalistów olimpiad

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY DO POTRZEB EDUKACYJNYCH I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH ZDAJĄCYCH
1. Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.
2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:
a. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia
b. zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
c. wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
d. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
e. ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
f. zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia wczytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.
3. Zaświadczenie o stanie zdrowia, dla ucznia chorego lub niesprawnego czasowo lub opinię, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią przedkłada się dyrektorowi szkoły nie później niż do 15 października 2021r. W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.
4. Do 22 listopada 2021 r. dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tego ucznia.

więcej informacji na stronie OKE

komunikat o harmonogramie

komunikat o dostosowaniach

komunikat MEN