zasady oceniania pracy zdalnej uczniów

zasady oceniania pracy zdalnej uczniów

 

Ogólne zasady oceniania pracy zdalnej uczniów klas I-VIII
w Szkole Podstawowej im. Błogosławionej Karoliny w Ilkowicach
obowiązujące od 26 marca 2020r.

pieczątka karolina.jpg (83 KB)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz.493

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym mają charakter przejściowy.

 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w nauczaniu zdalnym/na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania.

 3. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w aneksach do kryteriów oceniania z poszczególnych przedmiotów.

 4. Ocenie podlega wiedza i umiejętności ujęte w materiałach przesyłanych uczniom z każdego przedmiotu.

 5. Jeśli uczeń nie ma dostępu do materiałów w sposób zdalny, jego rodzic/prawny opiekun informuje o tym wychowawcę, który wraz z dyrektorem ustala sposób przekazania uczniowie potrzebnych materiałów.

 6. Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się na zasadach opisanych w statucie Szkoły.

 7. O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez dziennik elektroniczny.

Aneks do kryteriów oceniania z matematyki – matematyka – nauczanie zdalne

 1. Zdalna realizacja treści z podstawy programowej odbywać się będzie z wykorzystaniem narzędzi wskazanych przez nauczyciela.

 2. Zdalne monitorowanie i ocenianie postępów uczniów odbywać się będzie poprzez:

  • testy na platformach (wcześniejsza informacja o terminie i  zakresie materiału, w celu rezerwacji dostępu do komputera – dostęp do testu tylko raz, w wyznaczonym czasie), w przypadku niedostosowania się do terminu wykonania testu uczeń zobowiązany jest do napisania go z danego materiału w formie papierowej w ustalonym przez nauczyciela  terminie w momencie powrotu do szkoły

  • wykonane zadania, karty pracy przesyłane są przez uczniów na nośnik wskazany przez nauczyciela w określonym terminie (e-mail podany przez nauczyciela). Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe tzn. uczeń musi je wykonać.

 1. Pozostałe ustalenia są zgodne z wcześniej podanymi kryteriami oceniania (wrzesień 2019).

Aneks do przedmiotowego system oceniania –  język angielski i niemiecki– nauka zdalna.

Uczniowie podczas nieobecności w szkole będą oceniani za: – zadania domowe, prace pisemne, karty pracy, skany, nagrania, spotkania na  Skype.

Narzędzia wykorzystywane w czasie e-nauczania to: Quizlet, platforma: anglistaonline.macmillan.pl, installing, dzwonek.pl , Skype, Messenger, i inne platformy i komunikatory wskazane przez nauczyciela.

 1. Nieprzygotowanie – czyli nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela. Nieprzesłanie do nauczyciela zleconego zadania we wskazanym terminie, traktowane jest każdorazowo jako nieprzygotowanie do zajęć. Uczniowi przysługują 2 nieprzygotowania w semestrze, trzecie nieprzygotowanie oznacza ocenę niedostateczną. Zdobyte dotychczas nieprzygotowania pozostają ważne. Brak reakcji na wysłane zadanie skutkuje oceną niedostateczną.

 2. Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane w czasie e-nauczania w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim uzgodnieniu.

 3. Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych) na platformie na podstawie materiałów wysłanych przez nauczyciela (testy rozwiązywane na przygotowanych przez nauczyciela kartach pracy).

 

   1. Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczana będzie zawsze z wyprzedzeniem. Określona zostanie dokładna data i godzina testu (oraz czas jaki będzie przeznaczony na test np. 15 min) tak aby uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych domowników.

   2. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w formie papierowej w ustalonym terminie przez nauczyciela

   3. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.

   4. Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy).

   5. Nie poprawia się ocen z kart pracy.

   6. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy

 

Aneks do kryteriów oceniania – przedmioty przyrodnicze – nauka zdalna

 1. Uczeń może wykazać się swoją wiedzą poprzez:

  • Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.) wyznaczonych przez nauczyciela za pomocą dziennika elektronicznego a następnie przesłanie ich na wyznaczony przez nauczyciela adres mailowy lub grupę społecznościową, komunikator itp.

  • Wykonanie zadań (kart pracy, odpowiedzi na pytania itp.), które dołączone są jako załączniki do wiadomości mailowych

  • Wykonanie zadań na platformach edukacyjnych

  • Rozwiązywanie testów powtórkowych i ćwiczeniowych na platformie Eduelo, dzwonek.pl, LearningApps.

  • Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych) na platformie Eduelo, dzwonek.pl, Skype

   • Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczana będzie zawsze z wyprzedzeniem. Określona zostanie dokładna data i godzina testu (oraz czas jaki będzie przeznaczony na test np. 15 min) tak aby uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych domowników.

   • Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w formie papierowej w ustalonym terminie przez nauczyciela

   • Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.

   • Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy).

   • Nie poprawia się ocen z kart pracy.

   • Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy

Aneks do kryteriów oceniania język polski – ocenianie w trybie zdalnego nauczania

 1. Podczas zdalnego nauczania uczeń ma obowiązek wykonać w zeszycie wskazane ćwiczenia. Będą one sprawdzone po powrocie do szkoły lub poprzez przesyłanie zdjęć nauczycielowi na wskazany adres.

 2. Uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną. Prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną.

 3. Nauczyciel może przygotować test na platformie i będzie on wtedy na ocenę.

Rozwiązywanie testów sprawdzających wiedzę (kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych) na platformie instaling-ortografia, eduelo, dzwonek.pl

   1. Informacja na temat testów sprawdzających wiedzę umieszczana będzie zawsze z wyprzedzeniem. Określona zostanie dokładna data i godzina testu (oraz czas jaki będzie przeznaczony na test np. 15 min) tak aby uczniowie mogli dostosować potrzebę skorzystania z komputera do innych domowników.

   2. Uczeń, który nie weźmie udziału w teście sprawdzającym wiedzę (kartkówka, sprawdzian) zobowiązany jest do napisania testu w formie papierowej w ustalonym terminie przez nauczyciela

   3. Wszystkie formy zaplanowane przez nauczyciela są obowiązkowe, co oznacza, że uczeń musi posiadać z nich ocenę.

   4. Uczeń może poprawić każdą ocenę z testów sprawdzających wiedzę tylko jeden raz (w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania). Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika, a przy ustalaniu oceny na koniec poszczególnych semestrów brane są pod uwagę obydwie oceny (uzyskane w pierwszym terminie i z poprawy).

   5. Nie poprawia się ocen z kart pracy.

   6. Korzystanie przez ucznia z prac innych osób (bez podania źródeł) – plagiat, skutkuje oceną niedostateczną bez możliwości poprawy

Aneks do kryteriów oceniania nauczanie początkowe – nauczania zdalne

Zakres treści do nauki i ćwiczeń będzie systematycznie przekazywany za pośrednictwem dostępnych środków przekazu elektronicznego.

Każdy nauczyciel wybiera dowolną i dogodną formę pracy i informuje rodziców/uczniów o wybranej metodzie pracy.

Tygodniowy plan lekcji pozostaje bez zmian. W okresie nauczania zdalnego nauczyciel monitoruje i realizuje podstawę programową równomiernie obciążając uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.

Rodzice zobowiązani są do zapewnienia uczniom (na miarę możliwości) odpowiednich warunków do nauczania zdalnego oraz motywowania i wspierania dziecka w systematycznym uczeniu się.

Wszystkie zadania powinny być wykonywane w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Nauczyciel uwzględnia jednak trudności, które mogą powstać w czasie nauczania w domu, wówczas może indywidualnie zmienić podany wcześniej termin i/lub formę realizacji.

Na ocenę osiągnięć ucznia nie mogą mieć wpływu czynniki związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i Internetu. Jeśli wystąpi ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel umożliwia wykonanie tych zadań w alternatywny sposób ( sms, mms, wersja papierowa).

Rodzice i uczniowie mają prawo do konsultacji z nauczycielem w kwestii wykonywanych zadań.

Nauczyciel minimum raz w tygodniu ocenia postępy ucznia biorąc pod uwagę samodzielne wykonane zadań, prace plastyczne, ćwiczenia przygotowywane na wskazany przez nauczyciela temat, obowiązkowość, aktywność, włożony wysiłek oraz możliwości psychofizyczne.

Celem oceniania w klasach I-III podczas nauki zdalnej jest: realizacje podstawy programowej, kontrolowanie postępów uczniów, motywowanie ich do systematycznej pracy w domu, informowanie ucznia i rodziców, o dokonanych postępach w odniesieniu do opracowanego materiału.

Ocenianie w klasach I – III w czasie nauczania zdalnego:

 • Uczniowie wykonują zadane kolejne ćwiczenia z podręcznika i kart pracy oraz stron internetowych : e-podreczniki, nowa era , eduelo itp.

 • Regularnie nauczyciel przesyła na skrzynki mailowe rodziców sprawdziany – karty pracy do samodzielnego wykonania dla ucznia. Wypełnione karty pracy odsyłane są nauczycielowi, który ocenia pracę wg. przygotowanej punktacji.

 • Nauka na pamięć wierszy, piosenek, technika czytania – oceny wystawiane będą na podstawie kontaktu telefonicznego i przez skype

 • Prace plastyczne, techniczne, efekty doświadczeń przyrodniczych, pisanie, karty pracy – ocena wystawiona będzie na podstawie przysłanych zdjęć pracy.

Aneks do kryteriów oceniania – wychowanie fizyczne – nauczania zdalne

Praca zdalna w wychowaniu fizycznym realizowana będzie z części podstawy programowej, zaliczamy do niej elementy edukacji zdrowotnej, przepisy gier zespołowych, historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i starożytnej. Wszystkie wiadomości dla uczniów będą przekazywane w formie plakatów, prezentacji, konspektów oraz filmów instruktażowo-pokazowych. Uczniowie będą ocenianie za zadane referaty, mini – prezentacje lub odpowiedzi z quizów wyżej wymienionych elementów podstawy programowej. Za samodzielne i systematyczne wykonywanie ćwiczeń w domu według konkretnych zaleceń i wskazówek nauczyciela.

Aneks do kryteriów oceniania – religia – nauczania zdalne

 1. Zadania (w rozsądnej ilości) będą określone i ocenianie w kategoriach: obowiązkowe i dla chętnych,

 2. Zadania mogą być przez uczniów przesyłane w formie skanów, zdjęć, plików tekstowych w określonym przez nauczyciela terminie i na wyznaczony adres, komunikator itp.

 3. Uczeń może poprawić każdą ocenę za „zdalne zadanie” po powrocie do szkoły (albo do wskazanego przez nauczyciela terminu, gdyby kwarantanna się znacznie przedłużyła)

 4. Uczeń chętny do wykonania  dodatkowej pracy na wyższa ocenę umawia się z nauczycielem.

 5. Nauczyciel podaje temat i wyznacza termin oddania/wysłania tej pracy.

 6. Opracowania uczniów muszą mieć wskazane źródła.

Aneks do kryteriów oceniania – historia i wos – nauczania zdalne

 • oceniane będą karty pracy (zdjęcia lub skany), zadania z mapami, odpowiedzi na pytania przesyłane drogą mailową we wskazanym terminie, zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,

 • odpowiedzi ustne z wykorzystaniem platformy do komunikacji online,

 • testy na platformie udostępnione przez nauczyciela we wskazanym czasie,

 • dłuższe wypowiedzi pisemne na zadany temat zgodnie z podanymi przez nauczyciela kryteriami,

 • wszystkie prace muszą mieć bibliografię, prace niesamodzielne będą oceniane na ocenę niedostateczną,

 • uczeń ma obowiązek przesłać we wskazany sposób oraz w terminie wyznaczonym przez nauczyciela prace pisemne, które zostaną ocenione zgodnie z kryteriami. Niedotrzymanie ustalonego terminu jest równoznaczne z oceną niedostateczną

 • uczeń umawia się na odpowiedź ustną w czasie konsultacji z własnej inicjatywy lub z inicjatywy nauczyciela. Nauczyciel powiadamia ucznia o tym w czasie lekcji on-line. Podaje zagadnienia, które uczeń powinien powtórzyć. Jeśli uczeń nie stawi się bez usprawiedliwienia na konsultacjach traktowane jest to, jako nieprzygotowanie i skutkuje oceną niedostateczną.

Aneks do kryteriów oceniania – plastyka – nauczania zdalne

I. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia rocznej oceny klasyfikacyjnej, wynikających z realizowanego programu nauczania przedmiotu muzyka i plastyka.

1) na lekcji plastyki i muzyki online obowiązują zasady zachowania uczniów zgodnie z zasadami netykiety internetowej;

2) uczniowie uczestniczący w lekcji online mogą być oceniani za aktywność na czatach związaną z tematem lekcji;

3) każdy uczeń odczytuje wiadomości wysyłane przez nauczyciela przez Dziennik elektroniczny lub email ;

4) każdego ucznia obowiązuje systematyczna praca;

5) uczniowie nieuczestniczący w lekcji online otrzymują zadania na podstawie podręcznika, do wykonania wg instrukcji nauczyciela.

6) ocenie podlegać będą odpowiedzi otrzymane od ucznia w formie ustalonej z rodzicami i uczniami.

II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia.

Osiągnięcia edukacyjne ucznia mogą być sprawdzane w następujących formach:

1. odpowiedź ustna – na czacie;

2. zadanie w formie elektronicznej - praca pisemna – na bieżąco;

3. karta pracy – na bieżąco;

4. prace dodatkowe – typu: prezentacja multimedialna, album, plakat, referat, projekt.

5. Test na platformie edukacyjnej Eduelo

KRYTERIA OCENY PRAC PLASTYCZNYCH

Zgodność pracy z tematem.

Pomysłowość i estetyka prac.

Pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi .

Oryginalność realizacji danego tematu.

Estetyka prac.

Samodzielność wykonywaniu prac.

Aneks do kryteriów oceniania – technika– nauczania zdalne

Technika

 1. Prace techniczne zadane do wykonania będą ocenione po powrocie do szkoły lub po przesłaniu zdjęć na podany przez nauczyciela adres mailowy.

 2. Zagadnienia teoretyczne uczniowie opracowują na podstawie linków do stron internetowych, lub mogą korzystać z własnych źródeł. Notatka musi zawierać minimum odpowiedzi na pytania. Oceny za przygotowanie notatki otrzymają po powrocie do szkoły lub po przesłaniu zdjęcia nauczycielowi na podany adres mailowy.

 3. Jeśli w informacji z lekcji zamieszczone są linki do filmów edukacyjnych, a nie jest zaznaczone, że film jest dla chętnych uczeń ma obowiązek obejrzeć film.

 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica/ opiekuna prawnego -wniosek powinien być przesłany przez e-dziennik ewentualnie drogą e-mailową na adres szkoły: ilkowice@vp.pl a w przypadku braku takiej możliwości przesłać pocztą lub przynieść do szkoły w wersji papierowej .

 2. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu klasyfikacyjnego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia lub ucznia pełnoletniego.

 3. Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi.

 1. Egzamin klasyfikacyjny ma formę pisemną i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia.

 2. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może mieć formę drukowaną i odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.

 3.  W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.

 4. Z egzaminu klasyfikacyjnego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.

 

II. Sprawdzian wiadomości i umiejętności

 1.  W sytuacji uwag rodziców/ opiekunów prawnych lub ucznia, co do zgodności z prawem i procedurą wystawiania oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu lub oceny klasyfikacyjnej zachowania rodzic/ opiekun prawny lub uczeń na prawo zgłosić swoje zastrzeżenia w formie elektronicznej lub papierowej w ciągu pięciu dni od otrzymania oceny.

 2. Dyrektor weryfikuje, czy ocena została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku uchybień , powołuje komisję do przeprowadzenia  egzaminu drogą elektroniczną, by ustalić właściwą ocenę z przedmiotu.

 

3.Egzamin sprawdzający ma formę pisemną, o ile to możliwe  i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez dyrektora.

4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach wyjątkowych egzamin przeprowadzony może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu wszystkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.

5.W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.

6. Z egzaminu sprawdzającego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje i dołącza do arkusza ocen ucznia .Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.

7. W sytuacji zgłoszenia uwag dotyczących oceny zachowania dyrektor powołuje komisję, która poprzez głosowanie, na podstawie dostępnych informacji ustala ostateczną ocenę zachowania. Spotkanie komisji  odbywa się on-line.

 

 • Egzamin poprawkowy

 

 1. Dyrektor przez e-dziennik uzgadnia datę i godzinę egzaminu poprawkowego. Tymi samymi kanałami potwierdza fakt przyjęcia terminu przez rodziców/ opiekuna prawnego ucznia.

 2.  Nauczyciel opracowuje i przesyła zagadnienia na egzamin z zakresu obowiązującej podstawy programowej danego przedmiotu. Treści dostarcza mailem lub przez e-dziennik rodzicom/opiekunom prawnym/uczniowi.

 3. Egzamin poprawkowy ma formę pisemną (o ile to możliwe)  i ustną przy użyciu narzędzi elektronicznych wskazanych przez nauczyciela i używanych dotychczas przez ucznia.

 4. W przypadku uczniów nie posiadających wymaganego sprzętu lub dostępu do sieci, w sytuacjach wyjątkowych egzamin może odbyć się na terenie szkoły, po wcześniejszym ustaleniu środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad BHP.

 5. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa w egzaminie ze względu na stan zdrowia uczeń informuje o tym dyrektora szkoły, przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego lub oświadczenie rodzica pod wskazany adres mailowy szkoły.

 6. Z egzaminu poprawkowego przewodniczący komisji sporządza protokół, drukuje go i dołącza do arkusza ocen ucznia. Jeśli to możliwe drukuje się pracę ucznia, która także zostaje dołączona do protokołu.