ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE UCZNIA W TRAKCIE ZDALNEGO NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY W ILKOWICACH

wersja2.jpg (83 KB)

Efektywność edukacji w systemie zdalnym zależy przede wszystkim od dojrzałości, zaangażowania i odpowiedzialności samego ucznia.

 

 1. Wszystkich uczniów obowiązuje uczestnictwo audio/wideo w lekcjach na platformie wskazanej przez SZKOŁĘ/NAUCZYCIELA PROWADZACEGO ZAJĘCIA.
 2. Uczeń musi być w posiadaniu sprawnego komputera, kamerki i mikrofonu.
 3. W przypadku problemów technicznych ze sprzętem dopuszczone jest alternatywne urządzenie.
 4. W przypadku braku sprzętu lub braku jego sprawności konieczny jest niezwłoczny kontakt ucznia/rodzica z wychowawcą celem wypożyczenia sprzętu zastępczego bądź ustalenia innej formy edukacji zdalnej.
 5. Uczeń powinien punktualnie „logować się” na lekcjach według kalendarza zajęć.
 6. Uczeń jest zobowiązany do śledzenia toku lekcji i aktywnego uczestniczenia w niej oraz terminowego odsyłania zadań udostępnionych do wykonania.
 7. W przypadku problemów technicznych związanych z uczestnictwem w lekcjach zdalnych rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do poinformowania wychowawcy.
 8. Ucznia obowiązują takie same zasady zachowania podczas lekcji zdalnych, jak w edukacji stacjonarnej.
 9. Każde odejście od komputera w trakcie lekcji powinno być zgłoszone nauczycielowi.
 10. Uczeń w stosunku do nauczyciela, koleżanek i kolegów zachowuje się etycznie.
 11. Wymagane jest wyciszenie telefonów komórkowych.
 12. Wymagane jest odebranie wiadomości od nauczyciela, w kanale ustalonym przez szkołę, w czasie nie dłuższym niż 24 godziny.
 13. Nieobecności na zdalnych zajęciach są usprawiedliwiane wg zasad określonych w statucie szkoły w trakcie zajęć w formie stacjonarnej.
 14. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze prowadzone online przez pracowników szkoły przy użyciu komunikatorów, aplikacji, itp. nie mogą być w żaden sposób rejestrowane, jeśli nauczyciel nie wyraził na to pisemnej zgody;
 15. Zabronione jest rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu nauczyciela bez jego pisemnej zgody, zgodnie bowiem z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288):

„Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.”,

zaś zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego: dobrami osobistymi człowieka, są zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

 1. Zajęcia online prowadzone przez pracowników szkoły przeznaczone są tylko i wyłącznie dla uczniów szkoły i tylko uczniowie danej klasy zgodnie z planem lekcji klasy w konkretnych lekcjach mogą uczestniczyć. Obecność innych uczniów na zajęciach (z innej klasy w szkole) jest możliwa tylko za zgodą wychowawcy ucznia i nauczyciela prowadzącego dane zajęcia.
 2. Uczeń nie jest uprawniony do przekazania linków, danych dostępowych do zajęć online innym osobom.

 

Przypominam, że naruszenie zasad związanych z naruszeniem wizerunku nauczyciela (w tym głosu) bez jego zgody może skutkować zastosowaniem kar z katalogu kar przewidzianych w statucie szkoły, jakimi są:

- uwaga ustna nauczyciela;

- uwaga pisemna nauczyciela zapisana w zeszycie uwag;

- upomnienie wychowawcy z wpisem do dziennika;

- nagana wychowawcy z pisemnym uzasadnieniem skierowanym do dyrektora;

- nagana dyrektora z pisemnym powiadomieniem rodziców;

- przeniesienie ucznia do równoległej klasy swojej szkoły (na wniosek wychowawcy, nauczyciela, pedagoga, dyrektora, uchwałą rady pedagogicznej);

A na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor ponadto może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły, gdy ten:

- wchodzi w kolizje z prawem,

- demoralizuje innych uczniów;

- permanentnie narusza postanowienia statutu.

Dodatkowo informacyjnie podaję, że w przypadku rozpowszechnienia wizerunku nauczyciela bez jego zgody zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, osobie, której prawa osobiste zostały naruszone przysługuje m.in. żądanie do:

- zaniechania tego działania;

- usunięcia skutków tego działania;

- złożenia oświadczenia odpowiedniej treści np. przeprosin;

- naprawienia szkody;

- zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy na cel społeczny.

Niezależnie od powyższego w przypadku wypełnienia znamion przestępstwa określonego w art. 212 kodeksu karnego (znieważenie), osoba znieważona może żądać ścigania osoby, która dopuściła się ww. przestępstwa i ukarania takiej osoby przez sąd. Za dopuszczenie się przestępstwa znieważenia grozi kara grzywny oraz kara ograniczenia wolności, a w przypadku znieważenia w środkach masowego komunikowania się, nawet kara do roku pozbawienia wolności. Odpowiedzialność karną co do zasady ponoszą w Polsce osoby, od ukończenia 17 roku życia.